Smart city

Algemene voorwaarden

Algemene Opleidingsvoorwaarden

1.Begrippen

In het navolgende wordt verstaan onder:

 1. Opleidingsvoorwaarden: De in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door/via Considerati verzorgde opleidingen.
 2. Considerati: Considerati B.V., gevestigd te Amsterdam, kvk: 34285744.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon in opdracht waarvan Considerati Opleidingen verzorgt.
 4. Opleidingen: Alle door Considerati uitgegeven schriftelijke cursussen en georganiseerde bijeenkomsten, zoals maar niet beperkt tot 
een Open inschrijvingstraining en In-company training.
 5. Open inschrijvingstraining: Opleidingsvorm waarbij deelnemers uit diverse organisaties dezelfde training volgen.
 6. In-company training: Opleidingsvorm waarbij de Opleiding op verzoek van de Opdrachtgever in-house wordt georganiseerd volgens 
een eventueel op maat gemaakt opleidingstraject.
 7. Website: De website met informatie en het inschrijfformulier voor de Opleidingen, te bereiken viaw ww.considerati-academy.com.
 8. Deelnemer: De natuurlijke persoon die namens de Opdrachtgever deelneemt aan de Opleiding.
 9. Online Inschrijfformulier: Het elektronische inschrijfformulier voor de Opleidingen, te bereiken via 
www.considerati-academy.com
 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes voor Opleidingen van Considerati, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Deze Opleidingsvoorwaarden staan op de Website en kunnen op verzoek worden toegezonden.

2.2 De Opdrachtgever stemt middels de inschrijving in met deze Algemene Opleidingsvoorwaarden.

 1. Offertes

Alle offertes met betrekking tot Opleidingen zijn vrijblijvend en zijn een maand geldig.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Considerati komt tot stand door inzending van het volledig ingevulde inschrijfformulier door 
Opdrachtgever via email of via het volledig ingevulde Online Inschrijfformulier op de Website.

4.2 Considerati verzendt terstond, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging van inschrijving en een factuur.

5 Tarieven

5.1 De tarieven gelden zoals zij staan vermeld op de Website of zoals zij worden meegegeven bij de Offerte.

5.2 Bij Open inschrijvingstrainingen die door Considerati worden gegeven geldt het volgende:

6 Annulering of verplaatsing door de Opdrachtgever.

6.1 Bij Open inschrijvingstrainingen die door Considerati worden gegeven geldt het volgende:

6.2 Bij In-company trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

7 Annulering, wijziging of verplaatsing door Considerati.

7.1 Bij Open inschrijvingstrainingen die door Considerati worden gegeven geldt het volgende:

7.2 Bij In-company trainingen is het volgende van toepassing:

7.3 Considerati behoudt zich het recht om eenzijdig de Opleiding inhoudelijk te wijzigen.

 1. Intellectuele eigendom

8.1 Alle door Considerati verstrekte stukken, adviezen, boeken etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Considerati openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

8.2 Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot opleidingsmateriaal, software, aanvullende documentatie en alle overige door Considerati in het kader van een Opleiding gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie berusten bij Considerati en/of haar licentiegever(s).

9 Betaling

9.1 Bij Open inschrijvingstrainingen die door Considerati worden gegeven geldt het volgende:

9.2 Bij In-company trainingen is het volgende van toepassing:

10 Aansprakelijkheid

10.1 Considerati is uitsluitend aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

10.2 Considerati is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Considerati.

www.considerati-academy.com onderdeel van: www.considerati.com/nl